De kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Talentplatvorm

Algemeen

Dit document bevat de algemene voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Talentplatvorm en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes, opdrachten, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen tussen Talentplatvorm en haar opdrachtgevers.

Onder opdrachtgever wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(en), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s), en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen.

Talentplatvorm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 59596686

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie opdrachtnemer een rechtsverhouding aangaat, aangeduid als opdrachtgever. Onder professional wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen welke door opdrachtnemer worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde tot een vervangende regeling te komen.

1.2       Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

1.3       Algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) worden door Talentplatvorm expliciet verworpen tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover opdrachtnemer die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

2          Aanbieding & Offerte

2.1       Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van een maand.

2.2       Opdrachtgever en opdrachtnemer wordt geacht schriftelijk te hebben ingestemd met de offerte / aanbieding en bij behorende algemene voorwaarden en de aanvaarding van eventuele wijzigingen / aanvullingen. Dit kan verder blijken uit het feit dat hij (opdrachtgever) zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst, of dit blijkt uit een bevestiging van de zijde van talentplatvorm welke bevestiging niet door opdrachtgever binnen een termijn van 3 werkdagen is weersproken. Verder geldt dat indien de “professional” (kandidaat) van Talentplatvorm verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en professional de opdrachtgever tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Talentplatvorm. Tenslotte behoudt Talentplatvorm zich te allen tijde het recht om een leidinggevende functionaris van Talentplatvorm bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

2.3       De opdrachtgever kan de opdracht voor het werven en selecteren van een professional niet tussentijds opzeggen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook tijdens een lopende detachering voor een bepaalde tijd.

2.4       Bij detachering kan de opdracht voor onbepaalde tijd zowel door opdrachtgever als door opdrachtnemer worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn bij een opdracht voor onbepaalde tijd twee maanden en dient opzegging plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

3          Uitvoering van de overeenkomst

3.1       De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde professionals werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

3.2       In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever. In onderling overleg kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden worden verricht in een andere onderneming of organisatie dan die van opdrachtgever.

3.3       Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de opdrachtgever al dan niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden geacht, ter beschikking te stellen.

3.4       De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht.

3.5       Alleen ingeval van Detachering heeft opdrachtnemer heeft het recht om haar professionals gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

3.6       Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht waarbij deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

4          Meer- & minderwerk

4.1       Opdrachten tot meer-/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtgever dienen te worden bevestigd, onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden.

5          Tarieven

            Detachering

5.1       De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief voor de ingezette professional te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de professional is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen doch inclusief werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen.

5.2       Talentplatvorm staat in voor de betaling van het loon van de ingezette professional en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

5.3       De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (januari en juli) worden gewijzigd, indien tengevolge van wettelijke maatregelen en/of CAO-afspraken de lonen, c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voorvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.

5.4       Indien de professional van opdrachtnemer werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de overeenkomst wordt vanaf dat moment het tarief gehanteerd dat hoort bij die hogere functieklasse.

5.5       Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:

– werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%

– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%

– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%

5.6      Reiskosten voor woon/werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren. Andere regelingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.

5.7       De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,35 per kilometer.

Werving en selectie

5.8       Bij het vervullen van een Werving & Selectie opdracht van een door opdrachtnemer –na offerte of overeenkomst- voorgestelde professional, wordt de vooraf overeengekomen vaste pakketprijs alleen aangehouden ingeval van een exclusieve opdracht. Bij het vervullen van de vacature zonder exclusiviteit, factureert Talentplatvorm een éénmalige fee ter hoogte van 20% van een bruto jaarsalaris incl. 8% vakantiegeld en eventuele 13e maand en winstdeling. Bovenstaande tariefstellingen gelden voor zowel deeltijd- en full-time dienstbetrekkingen. Exclusiviteit wordt nader omschreven in 5.9. Onverminderd is Talentplatvorm gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

5.9       Exclusiviteit; wederzijds commitment betekent dat je een periode van 3 maanden een vacature alleen bij Talentplatvorm neerlegt zodat je geen afleidingen hebt van andere partijen die je aandacht vragen. Wij zorgen ervoor dat het schaarse ervaren technische talent dan ook alleen naar jou gaat en niet naar andere opdrachtgevers die ook op zoek zijn naar de dezelfde kandidaten. Bij elk aangenomen talent berekenen wij de éénmalige standaard pakketprijs incl. een kleine initialisatiefee vooraf, zie punt 5.9.1  Ook als kandidaten niet door Talentplatvorm zijn aangeboden of gevonden, maar wel zijn aangenomen door een derde partij anders dan Talentplatvorm. Alle kandidaten gaan mee in de procedure van Talentplatvorm. Dit vergroot je kansen op het vinden van de juiste mensen die bij je passen.

5.9.1    “No Cure, less Pay”; tot het moment dat de opdrachtgever uiteindelijk zelf heeft besloten het technische of leidinggevende talent van Talentplatvorm aan te nemen middels werving en selectie. Wij berekenen bij het verkrijgen van de werving en selectieopdracht de overééngekomen éénmalige initialisatiefee. Hiermee kunnen we onze scherpe vaste prijzen blijven hanteren en een deel van de gemaakte kosten dekken.

5.10     Garantie; wij zijn specialist en adviseur in het vinden & verbinden van technisch talent. Je bepaalt uiteindelijk zelf of je ons advies aanneemt en bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het aannemen van onze kandidaat.  Toch gaat Talentplatvorm voor een langdurige relatie en stelt zij zich flexibel op om kosteloos een nieuwe procedure te starten als het arbeidscontract binnen de wettelijke proeftijd wordt ontbonden.

6          Professionals

6.1       De opdrachtgever verbindt zich om geen door de opdrachtnemer aangeboden of ingezette professionals in dienst te nemen of anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen 12 maanden na het einde van de opdracht waarvoor de professional was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtnemer. Dit verbod geldt eveneens voor opdrachtgever ten aanzien van Professionals die door opdrachtnemer zijn aangeboden aan opdrachtgever, zonder dat dit resulteerde in een opdracht waarbij de Professional zou worden ingezet hetzij voor interim recruitment, hetzij voor werving & selectie.

6.2       Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde Professional zelf ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

6.3       Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 6.1 en/of 6.2 verbeurt hij een boete van zes bruto-maandsalarissen volgens het salarisniveau dat op dat moment geldt voor de betreffende Professional, inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar; bij uitblijven van betaling van de boete komen de incassokosten, buitengerechtelijke kosten alsmede de rechtsbijstand kosten van in een eventuele procedure geheel voor rekening van opdrachtgever zulks met inachtneming van artikel 7.4 van de algemene voorwaarden.

7          Facturering, betaling & reclames

7.1       Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van wekelijkse facturering.

7.2       Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

7.3       Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rentevergoeding verschuldigd van2 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit geldt voor alle kosten die Talentplatvorm normaal in rekening brengt aan opdrachtgever. Daarnaast is Talentplatvorm gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

7.4       Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 125,00.

7.5       Al hetgeen dat door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt.

7.6       Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie.

7.7       Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op.

8          Overmacht & wanprestatie

8.1       Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel indien opdrachtgever rechtspersoonlijk bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft opdrachtnemer het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring onverminderd andere aan opdrachtnemer wettelijk toekomende middelen.

8.2       Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer worden opgeschort.

9          Aansprakelijkheid

9.1       Voor schade, boven gefactureerd bedrag excl. Btw en (onderdelen van) diensten die geen directe aanleiding vormen op de schade, kan Talentplatvorm nimmer aansprakelijk gehouden worden.

9.2       Opdrachtgever vrijwaart Talentplatvorm voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

9.3       Talentplatvorm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot geplaatste professionals. Opdrachtgever wordt geacht vooraf de deskundigheid van de professional(s) te hebben vastgesteld. Daar waar sprake is van grove schuld/nalatigheid/opzet van de zijde van de professional is de opdrachtgever gerechtigd deze rechtstreeks in rechte te betrekken.

9.4       Iedere aansprakelijkheid van Talentplatvorm voor indirecte schade en/of gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

10        Geheimhouding

10.1     Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

11        Geschillen

11.1     Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van opdrachtnemer is gevestigd, te weten het arrondissement Leeuwarden.

12        Inwerkingtreding

12.1     Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01 juni 2017 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer.

13    Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Talentplatvorm persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Talentplatvorm verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
  2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Talentplatvorm nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Algemene voorwaarden Talentplatvorm

Appelhof 18, 9201 KT Drachten

T 0512 202 008 | E  info@talentplatvorm.nl |W  talentplatvorm.nl |

Banknr. NL42 RBRB 0851 465374 | BTW nr. NL 106735846 B01 |

KvK nr. 59596686

“Ware geluk zit in de dingen
die je doet wat je echt leuk vind!”